Πήχεις Vinex

Πήχεις από fiberglass

VFG-C4 : 4.0m
VFG-C45: 4.5m